Thực hiện cv số 11/CV-ĐTN " về việc vệ sinh môi trường gắn với tuyên truyền văn minh đô thị, chỉ đoàn trường MN Hướng Dương cử 5 lực lượng tham gia ...