Wednesday, 18/07/2018 - 23:38|
TOÀN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BÌNH ĐẠI THI ĐUA "ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG DẠY VÀ HỌC"

Quyết định số 4509/QĐ-UBND ngày 06-9-2017 V/v công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2016-2017 

Ngày ban hành:
24/10/2017
Ngày hiệu lực:
24/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định số 4296/QĐ-UBND ngày 28-7-2017 V/v công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2016-2017 

Ngày ban hành:
24/10/2017
Ngày hiệu lực:
24/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định số 4507/QĐ-UBND ngày 05-9-2017 V/v công nhận danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến năm học 2016-2017

Ngày ban hành:
24/10/2017
Ngày hiệu lực:
24/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 28-9-2017 V/v tặng thưởng Cờ thi đua của tỉnh năm học 2016-2017

Ngày ban hành:
13/10/2017
Ngày hiệu lực:
13/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định số 2211/QĐ-UBND ngày 18-9-2017 V/v tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm học 2016-2017

Ngày ban hành:
13/10/2017
Ngày hiệu lực:
13/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định số 2210/QĐ-UBND ngày 18-9-2017 V/v tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh" năm học, Kỳ (2014-2017)

Ngày ban hành:
13/10/2017
Ngày hiệu lực:
13/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định số 2209/QĐ-UBND ngày 18-9-2017 V/v khen thưởng thành tích tổng kết năm học 2016-2017

Ngày ban hành:
13/10/2017
Ngày hiệu lực:
13/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực